Systémy environmentálního managementu

Úvodní environmentálního přezkoumání

 • posouzení souladu s environmentální legislativou,
 • bilance materiálových toků, tzn. vyhodnocení spotřeb surovin a energií,
 • identifikace důležitých environmentálních aspektů a jejich dopadů na životní prostředí,
 • porovnání všech stávajících environmentálních praktik a postupů s normou ČSN EN ISO řady 14000,
 • vyhodnocení zpětných vazeb z nedodržování právních předpisů na ochranu životního prostředí (nálezy orgánů ochrany životního prostředí),
 • vyhodnocení nehod a havárií, ke kterým došlo ve společnosti v minulosti,
 • posouzení možnosti vazby EMS na stávající systém jakosti.

 

Implementace EMS

 • školení pracovníků podniku,
 • určení a vytvoření registru enviromentálních aspektů a stanovení jejich dopadů na životní prostředí a vypracování registru právních a jiných požadavků,
 • vypracování environmentální politiky společnosti a formulace environmentálních cílů a cílových hodnot,
 • vypracování systémové dokumentace požadované normou ČSN EN ISO řady 14000,
 • implementace systému ve společnosti,
 • provedení přezkoumání před certifikací.

 

 

Spolupráce s certifikační společností při implementaci EMS

Služby v oblasti EMS mohou využít jak malé firmy s nedostatkem vlastních kvalifikovaných pracovníků, tak i velké podniky, které chtějí nezávisle posoudit úroveň systému managementu před auditem ze strany zákazníka nebo certifikačního orgánu.

Při předcertifikaci postupujeme z hlediska rozsahu i metodiky stejně jako certifikační orgán, který provede certifikaci. Z ekonomického hlediska jsou však naše služby podstatně výhodnější.